Informacja publiczna – rejestr wniosków


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą
z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Spółka powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółka, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez spółkę w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

SIM „KZN – Zachodni” sp. z o.o. może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem, że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • SIM „KZN – Zachodni” sp. z o.o. nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 

    

lp.    

      data wpływu wniosku       numer wniosku
w dzienniku
kancelaryjnym
      przedmiot wniosku (załącznik)        żądana forma udostępnienia informacji        opłata za nośnik
       sposób rozpatrzenia wniosku          data odpowiedzi
       numer odpowiedzi w dzienniku kancelaryjnym
    
  11.   03.06.2024   0150/06/2024  

1) kosztorys inwentorski;
2) protokoły częściowego odbioru robót
dotyczące realizacji postępowania przetargowego nr ZP.5.2023 – budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i parkingami w Powidzu

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak              
  10.   05.01.2024   0011/01/2024  

Kary umowne związane z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego w 2023

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

udzielono informacji w formie zgodniej z wnioskiem

(pobierz)

  19.01.2024   SIM/KZN/Z/0011/01/2024  
  9.   05.01.2024   0010/01/2024  

1) Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

2) Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

1) udzielono informacji w formie zgodniej z wnioskiem

2) poinformowano wnioskodawcę o braku żądanej informacji

(pobierz)

  19.01.2024   SIM/KZN/Z/0010/01/2024  
  8.   05.07.2023   0113/07/2023  

Kary umowne związane z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego w 2023

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

udzielono informacji w formie zgodniej z wnioskiem

(pobierz)

  07.07.2023   SIM/KZN/Z/1113/07/2023  
  7.   05.01.2023   0203/01/2023  

Kary umowne związane z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego w 2022

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

wezwano wnioskodawcę do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego

(pobierz);


udzielono informacji w formie zgodniej z wnioskiem

(pobierz)

  18.01.2023;
03.02.2023
  SIM/KZN/Z/0203/01/2023;
SIM/KZN/Z/0008/01/2023
 
  6.   12.12.2022   0190/12/2022  

umowy zawarte w związku z art. 33p ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

poinformowano o braku wnioskowanych umów

(pobierz)

  16.12.2022   SIM/KZN/Z/0190/12/2022  
  5.   23.11.2022   0181/11/2022  

1) podanie terminów i godzin posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.; 2) Skan protokołów posiedzień w 2022 r.

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

1) udzielono informacji zgodnie z wnioskiem poza trybem przewidzianym ustawą; 2) poinformowana wnioskodawcę, że żądana informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy

(pobierz)

  05.12.2022   SIM/KZN/Z0181/12/2022  
  4.   05.07.2022   0115/07/2022  

Kary umowne związane z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

udzielono informacji w formie zgodniej z wnioskiem

(pobierz)

  08.07.2022   SIMKZNZ/0115/07/2022  
  3.   04.07.2022   0114/07/2022  

1) podanie terminów i godzin posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.;
2) Skan protokołu ostatniego posiedzenia

(pobierz)

  przesłanie na adres email   brak  

1) udzielono informacji zgodnie z wnioskiem;
2) poinformowało wnioskodawcę, że spółka nie posiada wnioskowanej informacji

(pobierz)

  08.07.2022   SIMKZNZ/0114/07/2022  
  2.   15.04.2022   0088/04/2022  

1) koszt miesięczny netto/brutto obsługi prawnej spółki, czy obsługa prawna jest wykonywana przez podmiot zewnętrzny;


2) koszt miesięczny netto/brutto obsługi spółki w zakresie zamówień publicznych, czy obsługa w zakresie zamówień publicznych jest wykonywana przez podmiot zewnętrzny;


3) koszt miesięczny netto/brutto obsługi spółki w zakresie kadrowo-płacowym, czy obsługa spółki w zakresie kadrowo-płacowym jest wykonywana przez podmiot zewnętrzny;

(pobierz)

  przesłanie na adres email    brak    

udzielono informacji w formie zgodniej z wnioskiem

(pobierz)

   27.04.2022    SIMKZNZ/0088/04/2022  
  1.   12.10.2021   0040/10/2021  

1) umowa spółki SIM "KZN – Zachodni" sp. z o.o.
z dnia 16.04.21 r.

2) zmiana umowy spółki SIM "KZN – Zachodni" sp. z o.o z dnia 28.05.21 r.

(pobierz)

  przesłanie skanu na adres poczty elektronicznej   brak  

udzielono informacji w formie zgodniej z wnioskiem

1) umowa spółki SIM "KZN – Zachodni" sp. z o.o. z dnia 16.04.21 r.

(pobierz)

2) zmiana umowy spółki SIM "KZN – Zachodni" sp. z o.o z dnia 28.05.21 r.

(pobierz)

  25.10.2021   SIMKZNZ/0040/10/2021  

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2021-08-06
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2021-08-06 14:15:26
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-11 10:46:43
Liczba wyświetleń 1884
Historia zmian ZOBACZ