Zgromadzenie Wspólników


Wspólnikami Spółki są:

 • Krajowy Zasób Nieruchomości
 • Gmina Kępno
 • Gmina Czempiń
 • Gmina Miasto Gniezno
 • Gmina Miasto Kalisz
 • Gmina Kargowa
 • Gmina Miasto Konin
 • Gmina Międzyrzecz
 • Gmina Oborniki
 • Gmina Pobiedziska
 • Gmina Powidz
 • Gmina Słubice
 • Gmina Strzelce Krajeńskie
 • Gmina Środa Wielkopolska
 • Gmina Świebodzin

 


Kompetencje organu:

Zgromadzenie Wspólników wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 70% kapitału zakładowego, chyba że Umowa Spółki lub przepisy prawa wymagają inaczej.

Poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa uchwały tego organu wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
 • zatwierdzenie Planu Inwestycyjnego, określającego harmonogram realizacji inwestycji,
 • zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego, zawierającego wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Spółki (w tym koszty związane z realizacją inwestycji), z zastrzeżeniem, że pierwszy plan zostanie zatwierdzony w terminie 3 miesięcy od powołania Zarządu,
 • zatwierdzenie strategii działalności Spółki, na zasadach przewidzianych dla planu rzeczowo-finansowego,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 • wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania,
 • wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie oraz na zbycie akcji innej spółki w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o zasadach zarządzania,
 • wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 • zwrot dopłat,
 • zawarcie umowy o zarządzaniu spółką zależną,
 • ustalenie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
 • ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  
 • wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, jak i przystąpienie lub wystąpienie przez Spółkę z innej spółki,
 • zatwierdzenie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków Zarządu, o którym mowa w §18 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki,
 • uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 • uchwalanie wysokości czynszu w ramach inwestycji w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej,
 • zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy, o ile działanie to nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym,
 • wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych, w tym w szczególności emisję obligacji (za wyjątkiem weksli), o ile działanie to nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym,
 • wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych), o ile nie zostało ujęte w zatwierdzonym planierzeczowo-fiansowym, 
 • uchwalenie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Pierwszego Zarządu.

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2021-08-04
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2021-08-04 10:28:27
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-01 13:00:36
Liczba wyświetleń 1856
Historia zmian ZOBACZ