Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


 Osoba ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności może poinformować Spółkę SIM KZN – Zachodni o braku dostępności:

  •  w obszarze architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej.

Każdej osobie ze szczególnymi potrzebami przysługuje prawo żądania zapewnienia dostępności poprzez złożenie wniosku o zapewnienie dostępności, a w razie niezapewnienia przez Spółkę dostępności w żądanym zakresie albo niezapewnienia dostępu alternatywnego przysługuje prawo złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje o braku dostępności, wnioski o zapewnienie dostępności oraz wnioski z żądaniem zapewnienia dostępności można składać:

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z. o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60–810, ul. Bukowska 12 lok. 121 lub na adres mailowy: biuro@simkzn-zachodni.pl

 

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Informacja o braku dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U.2020, poz. 1062 ze zm.) każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

1. Na podstawie art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem zapewnienie dostępności”.

2. Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy;
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, lub informacyjno-komunikacyjnym;
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

3. Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5. W uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami przypadkach, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Skarga na brak dostępności

1. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej w pkt. 3 i 4.

2. Skarga powinna zwierać informacje, które objęte były wnioskiem o zapewnienie dostępności.

3. Złożenie skargi nie oznacza jej automatycznego uwzględnienia.

4. Prezes Zarządu PFRON odmawia zapewnienia dostępności albo nakazuje zapewnienie dostępności w formie decyzji.

5. Decyzja nakazująca podmiotowi publicznemu zapewnienie dostępności zostanie wydana w sytuacji, gdy niezapewnienie dostępności nastąpiło na skutek naruszenia przez ten podmiot przepisów ustawy o dostępności. 

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

1. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

2. Żądanie objęte wnioskiem powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

3. Termin realizacji żądania – bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

4. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu o zapewnienie dostępności cyfrowej, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

5. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

6. Jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

7. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi.

8. Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

9. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2022-09-16
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2022-09-16 14:04:40
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2022-09-16 14:46:56
Liczba wyświetleń 775
Historia zmian ZOBACZ