Deklaracja Dostępności


Deklaracja Dostępności podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o.

 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o. bip.simkzn-zachodni.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy z Biurem Spółki biuro@simkzn-zachodni.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o. mieści się na drugim piętrze budynku biurowego Polska Press (Głos Wielkopolski). Główne wejście do budynku znajduje się w parterze obiektu – po jego prawej i lewej stronie umieszczono tablice z listą najemców budynku. W holu, po jego lewej stronie zlokalizowano recepcję, a w głębi windę. Z prawej strony znajdują się schody prowadzące na piętra. Do biur Spółki prowadzi korytarz znajdujący się po lewej stronie od wyjścia z windy.

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Joanna Klimek
Data wytworzenia 2021-08-04
Opublikował w BIP Joanna Klimek
Data opublikowania 2021-08-04 08:10:58
Ostatnio zaktualizował Joanna Klimek
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-03 12:41:16
Liczba wyświetleń 683
Historia zmian ZOBACZ